Treza Logo
Utmärkelser 2024
Utmärkelse 2024

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller för köp av varor och tjänster från Treza Solutions AB (org.nr 556888-2921, nedan ”Treza”). Villkoren utgör en del av avtalet mellan Treza och kunden tillsammans med offert, beställning, orderbekräftelse och annat relevant underlag. Villkoren ersätter tidigare allmänna villkor och tillämpas för alla avtal som ingås från och med den 1 januari 2023. 

Distansavtalslagen

Kontakt

Treza Solutions AB, 556888-2921
Torbornavägen 12
253 68 Helsingborg

Tel. 042-300 94 40
www.treza.se
info@treza.se

Beställning

Om kunden beställer från Treza via telefon, på www.treza.se eller vid ett hembesök så skickar Treza en orderbekräftelse till kunden tillsammans med samtliga upplysningar om avtalet.

Treza kan inte garantera att alla uppgifter om lagerstatus för varor alltid är uppdaterade och korrekta. Treza kommer därför inte acceptera kundens beställning för varor som inte finns i lager. Kunden kommer dock få ett meddelande om att beställningen avseende varorna inte har accepterats tillsammans med ett erbjudande om eventuella ersättningsprodukter.

Reservationer

Treza kan inte garantera att bilderna på hemsidan alltid ser identiska ut med varorna i verkligheten. Vidare kan inte Treza garantera att alla uppgifter om varor och tjänster är korrekta vid varje tillfälle.

Garantier

Vissa av de varor Treza säljer är förenade med olika slags garantier från de respektive tillverkarna. Villkoren för tillverkarens garanti kommuniceras i samband med beställning. Treza kan hjälpa kunden med att vidarebefordra felanmälningar till tillverkaren.

Treza lämnar två års garanti avseende installationen som Treza utför.

Leverans

Kunden står för kostnaden för transport av varor från Trezas, eller i tillämpliga fall tredje parters, lager eller affärslokaler om inget annat särskilt angetts. Kostnaden för transporten beräknas och presenteras för kunden innan beställningen görs. Vid köp av luftvärmepump av Treza kommer Treza leverera denna till kund.

Lagervaror skickas vanligtvis samma dag eller nästkommande helgfria vardag. Treza strävar efter att uppdatera kunden om förekomsten av förlängda leveranstider som då och då uppstår på grund av att Treza t.ex. har ovanligt hög belastning eller att Trezas leverantörer har ovanligt lång leveranstid.

Tiden för påbörjande av installation av köpt vara är i stor utsträckning säsongsberoende. Det är därför svårt för Treza att lämna några allmänna uppgifter om vad som kan förväntas i fråga om leveranstid. Under högsäsongen april till december är det dock allmänt sett längre tider för påbörjande av installation än under övriga månader på året. Kunden uppmanas därför att kontakta Treza på förhand för att få så aktuella uppgifter som möjligt om förväntade tider.

Inför installation av luftvärmepump kan Treza komma att skicka ut instruktioner om hur utrymmet där luftvärmepumpen ska installeras, ska förberedas av kunden. Om utrymmet inte är förberett enligt Trezas instruktion kan merkostnader och tidsutdräkt uppkomma för kunden. 

Pris och betalning

Alla uppgifter om priser för varor och tjänster anges i svenska kronor och inklusive mervärdesskatt om inget annat uttryckligen angetts.

Treza kan erbjuda betalning mot faktura med tio dagars förfallotid. Treza erbjuder även finansiering för kund som är konsument via en tredje part i enlighet med de villkor och upplysningar som lämnas särskilt till kunden. Om kunden inte är folkbokförd eller etablerad i Sverige erbjuds dock ingen kredit. Treza kan komma att ta ut en kreditupplysning i samband med att kredit lämnas.

Om kunden inte betalar i rätt tid ska kunden ersätta Treza eventuell skriftlig betalningspåminnelse.

ROT-avdrag

Vid utförande av installation kan kunden ha rätt till s.k. ROT-avdrag. Kunden ansvarar själv för att ta reda på huruvida det föreligger rätt till ROT-avdrag i det enskilda fallet. Kundens eventuella frånvaro av rätt till ROT-avdrag ska inte påverka Trezas rätt till ersättning för dess tjänster.

Kunden hänvisas till Skatteverkets webbplats angående ROT-avdrag i övrigt.

Förskottsbetalning

Treza kan begära förskottsbetalning för varor som t.ex. beställs åt kunden och som t.ex. har lång eller osäker leveranstid. När Treza begär förskottsbetalning anger Treza samtidigt ett förväntat leveransdatum.

Ångerrätt

Vid köp av varor eller tjänster genom distansavtal eller avtal utanför Trezas affärslokal har kunden som är konsument, med vissa undantag, rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) enligt nedan och enligt vad som i övrigt gäller enligt den s.k. distansavtalslagen.

Vid utövande av ångerrätt kommer Treza eller den tredje parten för finansiering att kreditera fakturan eller återbetala pengarna till det kort eller bankkonto som användes. Om ångerrätten utövas för en vara som är del av ett paketpris kommer, från det belopp som återbetalas, avdrag göras med hänsyn till övriga produkters ordinarie pris.

För att kunna utnyttja ångerrätten måste kunden lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar (ångerfrist). Ångerfristen räknas från och med den dag kunden fick varan i sin besittning eller, för tjänster, den dag då avtalet ingicks. Konsumentverket publicerar en blankett som kunden kan använda för att utöva ångerrätten.

Kunden kan packa upp och undersöka varan utan att förlora möjligheten till eventuell ångerrätt. Varan ska då hanteras varsamt och endast i den utsträckning som är nödvändig för att kunna fastställa varans art, egenskaper och funktion. Kunden ansvarar för eventuell värdeminskning som kan uppstå till följd av att varan t.ex. hanteras utöver vad som är nödvändigt för undersökningen. Treza har i så fall rätt att göra ett avdrag vid återbetalningen som motsvarar värdeminskningen.

Kunden ansvarar själv för kostnaden för att återsända varan och ska lämna eller sända varan inom 14 dagar. Treza ansvarar däremot för kostnaden för återsändande av varan vid avtal som ingås vid hembesök med samtidig leverans av varan till kundens bostad då varan inte lämpligen kan återsändas med post.

Ångerrätten gäller t.ex. inte i följande situationer.

  •  Avtal om tjänst, så som service och viss installation, där tjänsten har fullgjorts och kunden samtyckt till att tjänsten påbörjas innan ångerfristen gått ut.
  • Avtal om en brådskande reparations- eller underhållsåtgärd vid ett besök i kundens bostad när besöket skett på kundens initiativ och uttryckliga begäran och reparations- eller underhållsåtgärden omfattas av kundens begäran eller har ett direkt samband med denna.
  • Avtal om service som har fullgjorts, om kunden uttryckligen har begärt ett besök från Treza för reparationsåtgärder och kunden uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras.

     

Tjänsten påbörjas regelmässigt vid beställning genom planering av utförandet. Treza har rätt till ersättning för den tjänst som har tillhandahållits även om kunden avbeställer sin beställning. Ersättningen ska inte överstiga ett belopp som står i proportion till omfattningen av den tjänst som utförts, jämfört med den fullständiga tjänsten enligt avtalet. Vid avbeställning efter 48 timmar innan det förväntade leveransdatumet är Trezas kostnad regelmässigt 2 000 kronor. Om kunden gjort en förskottsbetalning kommer kostnaden avräknas det förskottsbetalade beloppet innan återbetalning.

Treza kommer installera varan enligt instruktion från kunden vid installation. Det är inte möjligt för kunden att påkalla en kostnadsfri ominstallation om den ursprungliga installationen skett enligt instruktion från kunden eller den kunden satt i sitt ställe.   

Reklamation

Som konsument har kunden rätt att reklamera fel i varor och tjänster från Treza. Notera att kunden bara kan göra gällande felet om kunden informerar Treza om felet inom skälig tid. Reklamationen kan framställas till Treza genom användande av de kontaktuppgifter som framgår under rubriken Kontakt ovan.

Force majeure

Treza ska, i förhållande till kund som inte är konsument, inte ansvara för underlåtenhet eller försening av fullgörelse av skyldigheter enligt avtalet, om förseningen eller underlåtenheten är orsakad av pandemi, strejk, arbetskonflikt, brand, eldsvåda, översvämning, upplopp, myndighetsbeslut eller föreskrift, terrorism, eller av någon annan omständighet utanför Trezas skäliga kontroll.

Om Treza är förhindrad att fullgöra sina skyldigheter på grund av omständigheter enligt ovan ska Treza omedelbart informera kunden om detta och vidta skäliga åtgärder för att avlägsna eller övervinna hindret för fullgörelse. Skulle en sådan händelse pågå under mer än två månader har både Treza och kunden rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Behandling av personuppgifter

Treza behandlar kunders och kunders medhjälpares personuppgifter vid avtal om köp av vara eller tjänst. Ytterligare upplysningar om Trezas behandling av personuppgifter finns i integritetspolicyn på www.treza.se/integritetspolicy.

Tvist

Kunden är alltid välkommen att höra av sig till Treza så att Treza har möjlighet att erbjuda en enkel och smidig lösning för båda parter.

Kund som är konsument kan få en eventuell tvist med Treza prövad utanför domstol genom Allmänna reklamationsnämnden (ARN) på www.arn.se. Ett beslut från ARN är en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Treza följer i princip alltid beslut från ARN.

Kunden kan under alla omständigheter vända sig till allmän domstol för att få en tvist slutligt avgjord med bindande verkan.

Prenumerera på vårt
nyhetsbrev!

Få reda på de senaste nyheterna från vårt företag, tips och tricks från våra kunniga kyltekniker, förtur till våra erbjudanden och mycket mer!

Fyll i din e-postadress här nedan för att inte gå miste om något.

Du kan avregistrera din prenumeration när du vill. För mer information on Treza Solutions intergritetspolicy, kolla in vår integritetspolicy.

Treza Solutions logotyp