Treza Logo
Utmärkelse 2024
Utmärkelse 2024

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Treza Solutions AB, org.nr 556888- 2921, (”Treza”, ”företaget” ”vi”) behandlar personuppgifter enligt EU:s allmänna

dataskyddsförordning (”Dataskyddsförordningen”).

Treza värnar om sina kunder, partners och anställdas integritet och är mån om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör denne.

Treza har därför antagit denna policy för behandling av personuppgifter för att säkerställa att alla inom organisationen följer dataskyddsreglerna. Policyn avser att ge kunder, partners och medarbetare närmare insyn om hur Treza behandlar personuppgifter.

Treza behandlar enbart personuppgifter när det finns laglig grund för behandlingen och använder dina personuppgifter enbart för dess avsedda syften. Det är viktigt att du förstår Treza integritetspolicy och att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

För information om köp- och användarvillkor: Läs mera här. 

1  Ansvarig för personuppgifter som Treza samlar in

Personuppgiftsansvarig är Treza Solutions AB, Torbornavägen 12, 253 68 Helsingborg. Företagets organisationsnummer är 556888-2921.

2   Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är vid liv. Det innebär att exempelvis följande är personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, lokaliseringsuppgifter eller faktorer som är specifika för en persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

All behandling av personuppgifter omfattas av Dataskyddsförordningen och dess regler. En behandling av personuppgifter är den åtgärd som görs med dina uppgifter oberoende om den görs automatiskt eller manuellt.

3 Uppgifter som samlas in av Treza Solution

När du genomför köp av vara och/eller tjänst på vår webbplats (www.treza.se), kommer Treza samla in följande personuppgifter:

 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress
  • Adress
  • Mobilnummer/telefonnummer
  • Fastighetsbeteckning
  • Betalningsinformation såsom bankkortsuppgifter
  • Personnummer
  • Uppgifter från s.k. cookies om hur du använder vår hemsida

Dessa personuppgifter samlar Treza in från dig som kund för att på ett smidigt sätt kunna genomföra köpeavtalet. Informationen används till att genomföra köpet. Om det är problem med ett köp, eller om det exempelvis sker en annullering eller liknande, används uppgifterna till att kontakta dig.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig begärda tjänster, hantera betalningstransaktioner, kontrollera kreditvärdighet, leverera din gjorda beställning, rapportera ROT- avdrag till Skatteverket eller hjälpa dig genom vår kundservice t ex genom chattfunktion på webbplatsen.

Genom vårt bokningssystem har vi även tillgång till kunduppgifter som överlämnats från våra samarbetspartners.

Den rättsliga grunden för behandling av kundens personuppgifter är således dels för att fullgöra ett avtal i vilket du som kund är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig som kund innan ett sådant avtal ingås. En kompletterande rättslig grund för behandlingen är att den är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen, såsom att senare skicka dig ytterligare information om de produkter och tjänster vi erbjuder.

4  Uppgifter som samlas in när du söker en ledig tjänst på Treza

När du söker lediga tjänster använder Treza dina personuppgifter endast för det ändamål som du lämnat dem för. Treza kan komma att spara intressanta ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över, dock högst i 12 månader efter att ansökningstiden gått ut.

5 Treza syften med behandling av personuppgifter

Trezas syfte med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom exempelvis ge offert, ta emot beställning samt leverera din vara eller tjänst. Till detta har Treza kompletterande syften, såsom:

 • Förbättra och anpassa vår kommunikation och den verksamhet och kundbemötande som Treza skapar och levererar till våra kunder. Detta görs bl.a. genom utskick av enkäter och analyser.
  • Skicka kunden information om uppdateringar av vår integritetspolicys samt köp- och användarvillkor per e-post
  • Att informera kunden om aktuella kampanjer och tjänsteerbjudanden som kan vara intressanta för kunden (direktmarknadsföring).

6  Hur länge lagras dina personuppgifter?

Treza behåller dina personuppgifter maximalt den längd som behövs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

7  Säkerhet

Treza har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att Treza ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

8 Överföring till tredje land

För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES (s.k. tredjelandsöverföring) gäller särskilda regler. Treza strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Uppgifterna kan ibland behandlas i land utanför EU/EES. Dina personuppgifter kommer även då att behandlas säkert med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

9 Vilka kan Treza komma att dela dina personuppgifter med?

I det fall det främjar förutsättningarna för att Treza ska kunna erbjuda våra tjänster delar Treza dina personuppgifter med företag som tillhandahåller oss tjänster nödvändiga för vår verksamhet.

Ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde. När Treza använder sig av ett personuppgiftsbiträde kommer Treza teckna ett skriftligt avtal med biträdet. Avtalet kommer bland annat innehålla instruktioner för hur biträdet får behandla personuppgifterna.

Självständiga personuppgiftsansvariga som Treza kan dela dina personuppgifter med är företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer) och logistikföretag (posttjänster och fraktföretag). Därtill kan Treza komma att dela nödvändiga uppgifter i

ett garantiärende till det varumärke som garantin berör samt till Skatteverket i den mån det behövs för att ansöka om ROT-avdrag för kunds räkning.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

10 Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger registrerade särskilda rättigheter gällande personuppgifter. I kort sammandrag finns följande rättigheter:

Rätt att se vilka uppgifter vi har om dig. Det gör du genom att beställa ett registerutdrag. En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få ett registerutdrag över vilka av dina personuppgifter som Treza hanterar och för vilka ändamål.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att Treza behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna Treza behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling.

Rätten till radering. Du har rätt att kräva att Treza raderar dina personuppgifter från Treza samtliga

system (den s.k. ’Rätten att bli bortglömd’).

Du har rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Treza har rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar och därmed ställer sig över dina individuella rättigheter. Det kan i dessa fall vara skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Skulle Treza inte kunna genomföra en begäran om radering kommer dina personuppgifter att blockeras från att kunna användas till andra syften än de syften som hindrar den önskade raderingen. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse: I de fall Treza använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. I sådant fall får Treza bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inkl. profilering): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av Treza tjänster eller annars sökt upp Treza för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer Treza att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av hantering i direktmarknadsföringssyfte. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler Treza ska använda för utskick och personliga erbjudanden

Om du inte önskar lämna ut ditt personnummer är det inte möjligt för Treza att hantera ROT-avdrag eller att erbjuda kredit.

Din skriftliga begäran om att utöva dina rättigheter skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen:

Treza Solution AB Torbornavägen 12

253 68 Helsingborg

Dataportabilitet: Du har rätt, när det är tekniskt möjligt, att få den information du själv har lämnat till Treza till dig själv eller en annan aktör (s.k. portabilitet av personuppgifter).

11 Hemsida

Treza har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda din information. Säkerhetsåtgärderna Treza använder beror på vilken typ av information som har samlats in. Internet är inte 100% säkert. Treza kan inte garantera att din användning av Treza webbsida kommer att vara helt säker. Var försiktig när du använder internet.

12 Cookies

Treza använder cookies när du besöker hemsidan www.treza.se. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Det finns två typer av cookies:

 • En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden som besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger ner sidan.
  • En varaktig cookie som finns kvar på besökarens dator till dess att den tas bort.

Treza använder sig av både tillfälliga och varaktiga cookies.

13 Syfte med cookies

 • Beräkna och rapportera användarantal och trafik.
  • Underlätta för dig att röra dig på webbplatsen.
  • Bygga segment och målgrupper i marknadssyfte och för att kunna rikta erbjudanden.
  • Utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.

14 Ta bort cookies

Som användare kan du själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort cookies. Du kan när som helst radera cookies från din hårddisk. Om din webbläsare har stöd för ”inkognitoläge” kan du aktivera detta för att automatisk radera alla cookies varje gång du stänger ner din webbläsare.

Eftersom instruktionen för att ta bort cookies är olika beroende på vilken webbläsare som du har, rekommenderas att du söker på google.se efter instruktion hur cookies tas bort i den webbläsare du använder.

15 Personuppgiftsincidenter

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörig åtkomst till personuppgifter.

Personuppgiftsincidenter ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar från upptäckten av incidenten om det är inte är osannolikt att det föreligger en risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Inträffade incidenter ska dokumenteras. Innebär incidenten sannolikt en hög risk för registrerade ska dessa underrättas om incidenten.

16 Vad gör Integritetsskyddsmyndigheten och när ska man kontakta dem?

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/.

17 Har du frågor om vår policy?

Denna Integritetspolicy uppdaterades den 14 februari 2023. Treza kan komma att göra förändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid ligga på Treza hemsida. Om vi genomför förändringar av större betydelse för dig eller kring hur Treza behandlar personuppgifter får du även informationen via e-post om hur detta påverkar dig. Informationen kommer finnas tillgänglig i god tid (30 dagar) innan uppdateringen börjar gälla.

Du kan alltid maila dina frågor till info@treza.se.

 

Prenumerera på vårt
nyhetsbrev!

Få reda på de senaste nyheterna från vårt företag, tips och tricks från våra kunniga kyltekniker, förtur till våra erbjudanden och mycket mer!

Fyll i din e-postadress här nedan för att inte gå miste om något.

Du kan avregistrera din prenumeration när du vill. För mer information on Treza Solutions intergritetspolicy, kolla in vår integritetspolicy.

Treza Solutions logotyp